Zde je možno získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název: úplný název povinného subjektu:

Obec Horní Poříčí se sídlem Horní Poříčí č.p. 77, PSČ 679 62

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura:
Starosta:

Karel Bauer

Místostarosta:

Lenka Boháčová

Předseda finančního výboru:

Miloš Vais

Členové finančního výboru:

Magda Kopecká

Zdeňka Filová

Předseda kontrolního výboru:

Ladislav Janeček

Členové kontrolního výboru:

Jiří Bačovský

Běla Štarhová

4. Kontaktní Spojení:
4.1 Kontaktní Poštovní Adresa:

Obecní úřad Horní Poříčí č.p. 77 , pošta Křetín PSČ 679 62

4.2 Adresa úřadovny:

dtto

4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny: středa 16:00 – 17:00

Pokladna OÚ: pondělí 8:00 – 13:00; středa 12:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla:

Telefon: 516 470 741

Email: obec.horni.porici@worldonline.cz

4.5 Čísla faxu:

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem:

„http://www.horniporici.eu“

4.7 Adresa e-podatelny:

4.8 Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat:

KB Letovice, č. účtu 11423631/0100

Upozorňujeme občany, aby při platbách nezapomněli uvést správný variabilní symbol

Hotovostní platbou na OÚ

6. IČ:

00280232

7. DIČ:

8. Dokumenty:
8.2 Rozpočet:

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

9. Žádosti o informace

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace: platné vnitřní předpisy, platné vyhlášky, základní obecně používané právní předpisy .

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Zaměstnanci OÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.

Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující její vyhledání a získání. Trvá-li však žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout.

Žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na OÚ, nebo prostřednictvím sítě Internet.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel OÚ. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí je následující:

· žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.

· požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích.

· o postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a další informace, které uzná zaměstnanec za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na OÚ.

· lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou).

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného nevyhovění žádosti. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, informuje o tom předseda komise nebo výboru, který žádost vyřizoval, písemně starosty obce a požádá ho o vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Zároveň s touto žádostí předloží starostovi obce veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne starosta do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv. V případě nevydání rozhodnutí či neposkytnutí informace v zákonné lhůtě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odepřeno.

Rozhodnutí o neposkytnutí informace musí obsahovat přesné označení OÚ, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis tajemníka s uvedením jména, příjmení a funkce. Vzory rozhodnutí jsou součástí přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Horní Poříčí.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Zastupitelstvo obce, resp. Krajský úřad jihomoravského kraje rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

12. Formuláře

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků OÚ (návod jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod..)

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

· Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky

· Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

· Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady

· Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů: Ná základě písemné žádosti na adrese: www.imunis.cz/esz

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 2/2017

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady, spojené s poskytnutím informace jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení kopie, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli apod., kterou je žadatel povinen uhradit. Výše těchto nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je nedílnou součástí tohoto pokynu. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem obce Horní Poříčí. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné nebo běžně přístupné informace, podmíní zaměstnanec poskytnutí této informace až po plné úhradě dle počtu stran.

1. Sazebník úhrad:

· kopírování textů

· 1 kopie A4

jednostranná….….….….….….….….…… 1,00 Kč

· 1 kopie A4

oboustranná….….….….….….….….….… 1,50 Kč

odeslání poštou….….….….….….….….….….….….…. sazba poštovného

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

2. Poplatky podle zákona o správních poplatcích:

· poplatek za úřední ověření podpisu….….….….… 30 Kč

· poplatek za úřední ověření listiny…….….….….. 30 Kč/1 stránka

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

OÚ Horní Poříčí jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2007.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2008.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2009.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2010.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2011.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2012.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2013.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2014.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2015.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2016.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2017.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2018.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2019.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020.